Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

anastasie
1809 0a53 360
Reposted fromojkomena ojkomena viaCannonball Cannonball
anastasie
9145 fc28 360
Reposted fromintrigante intrigante viaCannonball Cannonball
anastasie
anastasie
8408 6a1b 360
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
anastasie
2336 1e1c 360
Reposted fromnutt nutt viaoutoflove outoflove
0884 ae5b 360
Reposted fromspitblaze spitblaze viaoutoflove outoflove

July 24 2017

anastasie
2063 e00c 360
Reposted fromdumdummy dumdummy viaCannonball Cannonball
anastasie
7492 194a 360
Reposted fromkrzysk krzysk viaCannonball Cannonball
0814 faed 360

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

July 21 2017

anastasie
4052 0f70 360
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
anastasie
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viablackheartgirl blackheartgirl
anastasie
2047 158d 360
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viajamaicanbeat jamaicanbeat
0591 cd0e 360
Reposted frompotatos potatos viakobiety kobiety
anastasie
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
anastasie
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromdreamadream dreamadream viaCannonball Cannonball
anastasie

July 20 2017

anastasie
2224 29a7 360
Reposted fromkjuik kjuik viaoutoflove outoflove
anastasie
anastasie
8447 7fba 360
anastasie
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl